Bygglov och byggregler

Vid byalagsmöte i missionshuset den 25 Juli 2007 höll Stadsarkitekten Daivid Gillanders från Byggnadsnämnden i Ronneby ett föredrag om hur Ronneby Kommun ser på bebyggelsen på Jordö nu och i framtiden.

Daivid Gillanders visade bilder med kartor utvisande områden med detaljplaner, naturreservat och strandskydd. Han kommenterade avloppsproblematiken på Jordö. Han förklarade sedan bl.a hur höjden på ett hus definierades med hänsyn till en tomts lutning och olika takvinklar.

Det var ett välbesökt möte med en intressant och trevlig föredragning av Daivid Gillanders och där ett antal i förväg ställda frågor blev besvarade.

Ett kort referat: Detaljplaner

På Jordö  finns idag tre olika detaljplaner (byggnadsplaner), som reglerar bl.a. hur stort hus man får bygga. Reglerna är olika från planerat område till ett annat. Fastighetsägaren får bygga olika stort beroende på var fastigheten är belägen. Ibland är det stora skillnader i reglerna även för näraliggande tomter. En del fastigheter ligger utanför planerat område och då finns det få restriktioner.

Bilden visar de 3 detaljplanerna – 161, 174 och 176. Klicka in på ”Byalaget” och under ”Medlemsinfo” så finner du dessa detaljplaner med beskrivningar.

Varför är detaljplanerna så olika?  

Det är av  historiska skäl – från äldre större fastigheter har det under årens lopp skett avstyckningar vid olika tidpunkter och det har resulterat i skilda regler.Flera hus är idag större än vad som anges i detaljplanen. Detta beror på att Byggnadsnämnderna i Sverige fram till för några år sedan i stor utsträckning hade rätt att ge dispenser. Möjligheten till att ge (och få) dispens är numera begränsad.

Ett godkännande eller ej av ett  projekt för tillbyggnad är, förutom av detaljplanen för området, helt beroende av hur avloppsfrågan är löst. Har man inte en godkänd avloppslösning, så blir det inga godkännanden i Byggnadsnämnden.

Hur högt får man bygga?

Avslutningsvis gav Daivid Gillanders förklaringar med bilder på hur högt man får bygga ett hus och hur man mäter hushöjden. Om man får bygga 3,5 meter högt – var mäter man då när huset står på en lutande tomt – ena sidan är ju då högre från marken än den andra sidan?

– Byggnadshöjden skall beräknas från markens medelnivå invid byggnaden

– Byggnadshöjden beräknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med               45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak

En skiss får illustrera:

Daivid Gillanders visade sedan exempel på hur man mäter hushöjden i mera speciella situationer – osymmetriska  tak, snedtak, välvda tak och med väggar lutande inåt huset. I sådana komplicerade fall är det klokt att söka rådgivning hos Byggnadsnämnden.

Detta gäller för Attefallshus.

Gå till Boverkets hemsida:

http://www.boverket.se/Bygga–forvalta/Bygglov-och-anmalan/A/

 

Länk till Samhällsbyggnadsenheten Ronneby Kommun: www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/

AVLOPP

I Ronneby Kommun finns c:a 4600 enskilda avlopp. Dessa ger ett betydande utsläpp av kväve och fosfor till åar, sjöar och hav och bidrar till övergödning och algblomning.

Jordö, ett av de svåraste områdena vad gäller avlopp och kommunen skulle gärna vilja se en lösning med kommunalt vatten och avlopp. Det finns emellertid andra områden i kommunen där det är ännu mera angeläget med en kommunal lösning. Det blir mycket stora investeringar och man har gjort en prioritetslista där Jordö ligger på plats 5.

Uppskattningsvis tar det 15-20 år innan det kan bli aktuellt med Kommunalt VA på Jordö.