Skrivelser angående detaljplan

Vid byalagets årsmöte 2007 behandlades ”Behovet av en ny detaljplan för byggnation på Jordö, aktualiserades”

Bakgrunden är följande:

  • det finns tre olika detaljplaner med olika regler för bebyggelse på Jordö,
  • en stor del av Jordö som ligger utanför detaljplanelagt område har ett friare regelverk,
  • detaljplanerna som ursprungligen upprättades för ca 46 år sedan, inte längre motsvarar tidsenliga krav på bebyggelse i dag

En arbetsgrupp utsågs med tre representanter. Efter ett omfattande arbete av arbetsgruppen med redovisning till styrelsen i byalaget och möten med Ronneby Kommun kunde gruppen vid byalagets årsmöte 2008 lägga fram rapport. Årsmötet beslutade ”att uppdra åt styrelsen att formulera en skrivelse till kommunen med en begäran om en översyn av detaljplanen för Jordö”. Nedan redovisar byalaget skriftväxlingen med Ronneby Kommun. Av dessa framgår tydligt att först efter en gemensam lösning finns, på vatten- och avloppsfrågan kan det bli aktuellt med genomförandet av ny detaljplan för Jordö. Någon tidsplan för detta finns inte men byalaget håller frågan aktuell.

Skrivelse till Ronneby Kommun

Svar från Ronneby Kommun

Skrivelse nr 2 till Ronneby Kommun