Vägföreningen – historik

Jordö-Almö samfällighetsförening

Vägarna som leder ut till Jordö är Norra Jordövägen och Jordösundsvägen. Namnen fick de på 1990-talet av administrativa skäl. Post, brandkår, ambulans m.fl. behövde ha korrekta adresser för att hitta rätt.

Vägar måste skötas och underhållas för att de skall vara farbara. Ända fram till slutet av 1970-talet var det enkla grusvägar, som behövde hyvlas och saltas när det var barmark och plogas på vintern. Det fanns fyra bondgårdar med både jordbruk och kor, så mjölkhämtningen måste fungera året om. En varm sommardag sågs dammet virvla bakom varje bil, som kom körande. I mitten av 1950-talet började sommarstugebebyggelsen ta fart och bilismen har bara ökat sedan dess. Så småningom väcktes frågan om asfaltering av vägen och detta skedde – efter livliga diskussioner för och emot- år 1978.

Det äldsta dokumentet som finns i nuvarande föreningens arkiv är daterat den 11 september 1955. Det är en överenskommelse mellan länsstyrelsen och samtliga 25 fastighetsägare, som med sina namnunderskrifter förband sig att ta hand om väghållningen av den enskilda vägen Jordö – Almö.

Året därefter, 1956, formaliserades väghållningen ytterligare och Jordö- Almö vägsamfällighet bildades genom en lantmäteriförrättning, där detaljerade stadgar beskrev hur denna skulle skötas. Handskrivna protokoll finns bevarade från denna tid och av kassaboken framgår vilka Jordöbor, som lade ner arbete för vägen. För detta betalades tre kronor per timme.

År 2002 ombildades vägsamfälligheten på nytt, då den behövde anpassas till nyare lagstiftning. Namnet blev då Jordö-Almö samfällighetsförening och anslutna fastigheter är i dag 76.

Källa: Jordöboken 2011