Om andelstal

Information om andelstal och uttaxering

Med anledning av den diskussion om avgifterna, som uppkom på föreningsstämman 2008, vill styrelsen informera om gällande regler kring andelstal och uttaxering.

Om vägföreningen

Jordö-Almö samfällighetsförening ombildades 2002 vid en lantmäteriförrättning med stöd av anläggningslagen (1973:1149 AL). Föreningen består av två gemensamhetsanläggningar, GA1 och GA2. GA1 utgörs av de större vägarna och GA2 är de mindre anslutningsvägarna till dessa.

Föreningen, som har 76 fastigheter anslutna, förvaltar således de enskilda vägarna N. Jordövägen och Jordösundsvägen. Intäkterna kommer från medlemmarnas andelsavgifter, från statliga bidrag till enskilda vägar via vägverket samt från ett mindre kommunalt bidrag. Föreningen är medlem i riksförbundet enskilda vägar REV.

Om andelstal

Varje fastighet är tilldelad ett eller två andelstal beroende på om fastigheten tillhör enbart GA1 eller både GA1 och GA2. Andelstalen är alltså knutna till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Vid en försäljning följer andelstalen med och kan bara ändras om nyttjandet av fastigheten förändras. I förrättningsbeslutet finns angivet att andelstalen ska beräknas enligt den s.k. tonkilometermetoden. Det som påverkar andelstalen är dels vägsträckan till fastigheten och dels i vilken utsträckning fastigheten beräknas utnyttja vägen. Här utgår man från schablonberäkningar om hur fastigheten används, t ex för fritids- eller permanentboende, om tomten är bebyggd eller obebyggd, om det bedrivs jord- eller skogsbruk m.m.

Observera att varje fastighetsägare är skyldig att snarast anmäla till styrelsen sådan förändring som innebär ett ändrat nyttjande av vägen och som därmed påverkar andelstalen. Styrelsen har då befogenhet (enl. förrättningsbeslutet och enl. AL) att fatta beslut om nya andelstal och är sedan skyldig att anmäla detta till lantmäteriverket för införande i fastighetsregistret. Styrelsen kan också besluta att enskilda fastighetsägare ska betala slitageersättning vid sådant temporärt utnyttjande av vägen, som förorsakar skador eller omfattande slitage, vilka kräver extra vägarbete. 

Om uttaxering

På förslag av styrelsen ska föreningen på stämman besluta om hur stort belopp som ska tas ut från medlemmarna. Medlemmarna ska debiteras strikt efter fastighetens andelstal. Det är därför viktigt att styrelsen har korrekta uppgifter om anslutna fastigheter, fastighetsägare och att andelstalen är riktiga. Inför varje föreningsstämma ska dessa uppgifter finnas tillgängliga i debiteringslängden och det åligger varje fastighetsägare att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Uttaxeringen sker en gång om året och beslutas på föreningsstämman. Storleken på uttaxeringen är inte given en gång för alla utan kan variera år från år beroende på hur stora kostnader som vägunderhållet beräknas dra och naturligtvis även på hur mycket bidrag föreningen får.