Stadgar

Stadgar för Jordö Byalag

§ 1 Föreningens namn.

Föreningens namn är Jordö Byalag, nedan kallad Byalaget. Jordö Byalag bildades 1973 och är en ideell förening. Byalagets verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret. 

§ 2 Byalagets säte.

Byalaget säte är Jordö i Ronneby Kommun, Blekinge. Byalaget är en sammanslutning inom Jordö. 

§ 3 Medlemsvillkor.

Som medlem i Byalaget är fast- och/eller fritidsboende samt närstående välkomna att bli medlemmar. Medlemskapet kan vara enskild eller familj. För familj gäller att man kan vara två (2) vuxna samt barn i familjen upp till 16 år. Medlemsavgifterna fastställer Byalaget vid årsmötet för kommande verksamhetsår. 

§ 4 Byalagets syfte och ändamål.

 • Att på ett varsamt sätt vårda Jordös natur och traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande.
 • Byalaget kan ta initiativ för Jordös bästa och dess gemenskap.
 • Gemensamma intressefrågor.
 • Trivsel och samhörighet.
 • Fritids- och sommaraktiviteter.
 • Se till att alla hjälps åt att skapa och vidmakthålla en god miljö.
 • Säkerhet vid gemensamma platser.
 • Ge råd och information.
 • Delaktighet och samarbete i frågor med vägföreningen för Jordö/Almö och             Stiftelsen Jordö Missionshus.
 • Frågor som berör enskild fastighet behandlas inte av Byalaget förutom i de fall de sammanfaller med Byalagets intressen.

§ 5 Styrelse

Verksamheten leds av en styrelse på fem (5) ledamöter jämte två (2) suppleanter som väljs på Byalagets årsmöte. Styrelsens ansvar är att leda Byalaget så att dess syfte och ändamål uppfylls. Inom styrelsen skall finnas ordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden väljs årligen på Byalagets årsmöte. Styrelseledamöter och suppleanter har en mandatperiod på två (2) år. Hälften av styrelseplatserna väljs varje år.

Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig behöva. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid sammanträde med styrelse och arbetsutskott skall protokoll skrivas. Styrelsen sammanträder direkt efter årsmötet för konstituering. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 6 Arbetsutskott och firmatecknare.

Styrelsen kan besluta om ett årligt fungerande arbetsutskott. Det är styrelsens ordförande som kallar till styrelsemöte/arbetsutskott. Byalagets firma tecknas av Byalagets styrelse i dess helhet eller av den/de Byalagets styrelse utser.

§ 7 Byalagets årsmöte.

Styrelsens kallar till Byalagets årsmöte och/eller extra byalagsmöte. Kallelsen skall göras minst sju (7) dagar före mötesdagen. Kallelsen sker genom e-post till samtliga medlemmar och på anslagstavlor på Jordö och Almö. Ordinarie årsmöte skall hållas under juli månad årligen.

På årsmötets dagordning skall följande frågor behandlas:

 • Val av ordförande, sekreterare samt 2 protokolljusterare, för årsmöte.
 • Byalagets verksamhetsberättelse.
 • Kassörens redogörelse för räkenskaperna.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • Beslut om medlemsavgifter kommande året.
 • Val av 5 styrelseledamöter, 2 år (varav hälften årligen, 2 respektive 3).
 • Val av ordförande, för en tid av 1 år.
 • Val av 2 styrelsesuppleanter, för en tid av 2 år. (varav 1 väljs årligen)
 • Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant, 1 år.
 • Val av valberedning, 2 medlemmar, 1 år.
 • Information från styrelsen om kommande byalagsaktiviteter och andra frågor.

Byalagets styrelse fungerar som förberedande och verkställande organ för årsmötet. Byalagets styrelse är verkställande organ och har befogenhet att på ett omdömesgillt sätt och efter bästa förmåga handlägga de ärenden som årsmötet beslutar, eller som bedöms gynna Byalaget syfte och ändamål. Varje medlem som har betalat medlemsavgift har en röst på Byalagets möten. För familjemedlemskapet gäller att bara en medlem ur familjemedlemskapet har en röst.

§ 8 Revisorer.

De utsedda revisorerna ska granska Byalagets räkenskaper och förvaltning.

§ 9 Stadgeändring och upplösande

Byalagets medlemsmöte äger rätt att ändra samt upplösa Byalaget. Beslut om stadgeändring eller upplösande kan enbart fattas om ärendet utlysts i kallelsen till Byalagets möte. Ändring av stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte med Byalaget, vid ett tillfälle. Fråga om Byalagets upplösande ska fattas av två på varandra följande ordinarie byalagsmöten. Vid eventuellt upplösande går Byalagets tillgångar till Stiftelsen Jordö Missionshus i sin helhet.

Stadgarna beslutade vid Byalagets årsmöte den 26 juli 2015, § 11 i årsmötesprotokollet.