Stadgar

Stiftelsen Jordö Missionshus

1 § Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att anskaffa och såsom ägare innehava och förvalta ”Jordö Missionshus” samt att upplåta detta för religiösa sammankomster samt möten för t.ex. vägförening, byalag och för andra kulturella aktiviteter.

2 § Överinseende

Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen eller annan myndighet som regeringen bestämmer.

3 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte på Jordö i Ronneby kommun.

4 § Styrelsen

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter. Minst fyra av styrelsens ledamöter skall vara personer som äger fastighet på Jordö.
Styrelsen väljes för två år.
Endast 3 personer kan vid varje valtillfälle bytas ut.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare. Dessutom utser styrelsen valberedning bestående av två personer samt revisor.
Över styrelsens handlingar skall föras protokoll.

5 § Räkenskaper och revision

Räkenskapsår är kalenderår. Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång skall sammanställning över räkenskaperna överlämnas till revisorn.
Senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång skall revisorn efter granskning till stiftelsen överlämna räkenskapshandlingar och revisionsberättelse.
Kassören är skyldig att på anmodan av revisor eller styrelse hålla räkenskaperna tillgängliga.

§ 6 Ansvar

Styrelsen ansvarar så att stiftelselagen följs och skall till Länsstyrelsen Blekinge Län lämna uppgifter som länsstyrelsen påkallar.
Styrelsen ansvarar så att de föreskrifter, enligt länsstyrelsens beslut 1993-04-05 att byggnadsminnesförklara missionshuset enligt lag efterföljs. Bil 1
Styrelsen skall tillse att stiftelsens tillgångar till betryggande belopp är försäkrade. Kontanta tillgångar skall i den mån de icke omedelbart tages i anspråk för utbetalningar insättas på konto.

§ 7 Beslutfattande

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening gäller som mer än hälften av de röstande är för.

§ 8 Årsmöte och extra styrelsemöte

Årsmöte skall hållas senast den 31 juli varje år.
Vid årsmötet skall förekomma:
a. val av ordförande samt sekreterare för mötet
b. val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
c. föredragande av års-och revisionsberättelse
d. stadgeenliga val
e. föredragande av utgifts-och inkomststat för löpande år samt ärenden som väckts av styrelsen under året
f. ev. övriga frågor.
Extra styrelsemöte skall hållas då styrelseledamot så begär.
Kallelse till styrelsemöte skall genom ordförandes försorg minst en vecka före sammanträder utgå till styrelseledamot.

§ 9 Tillsyn

Före juli månads utgång skall styrelsen tillse att kopia av revisionsberättelsen och den av revisorn påtecknade årsredovisningen skickas till myndigheten.

§ 10 Övrigt

Genom styrelsen försorg skall det hållas ordnad samling av alla stiftelsens tillhöriga gåvobrev, testamenten och andra urkunder ävensom eljest förvaltningen meddelade föreskrifter. Till denna samling skall föras ett efter tidsföljd ordnat register.

Uppdaterad 2005-07-22