Om Jordö-Almö samfällighetsförening

                                                – ofta kallad Vägföreningen

Jordö-Almö samfällighetsförening ombildades 2002 vid en lantmäteriförrättning med stöd av anläggningslagen (1973:1149 AL) och består av GA 1 och GA 2 (GA = gemensamhetsanläggning).

Vägföreningen förvaltar de enskilda vägarna N. Jordövägen och Jordösundsvägen, där 76 fastigheter är anslutna. Intäkterna kommer från medlemmarnas andelsavgifter, från statliga bidrag till enskilda vägar via vägverket samt från ett mindre kommunalt bidrag. Föreningen är medlem i riksförbundet enskilda vägar REV.                                                                                                                                                                                                                    Om andelstal

Varje fastighet är tilldelad ett eller två andelstal, beroende på om fastigheten tillhör enbart GA 1 eller både GA 1 och GA 2. I förrättningsbeslutet finns angivet att andelstalen ska beräknas enligt den s k tonkilometermetoden. Det som påverkar andelstalen är vägsträckan till fastigheten och i vilken utsträckning fastigheten beräknas nyttja vägen. Beslut om uttaxering tas vid stämman grundat på den debiteringslängd som läggs fram. Debitering sker f n vartannat år.

Observera att varje fastighetsägare är skyldig att anmäla till styrelsen sådan förändring som innebär ett ändrat nyttjande av vägen och därmed påverkar andelstalen. Det kan t ex röra sig om ett förändrat boende (från fritids- till permanentboende eller från obebyggd till bebyggd tomt). 

Styrelsen kan också besluta om att extra slitageersättning ska utgå vid temporärt utnyttjande av vägen som förorsakar extravägarbete.                                                                                                                                                                                                                     Lagliga aspekter  

Det finns flera lagar och regler, som påverkar en Samhällsförening av vår typ. Nedan finns länkar till externa webbsidor, som ger ytterligare information.

– Länk till lantmäteriverket, service till samfällighetsföreningar:

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=8613

– Länk till riksförbundet enskilda vägar REV

http://www.revriks.se/

– Länk till Anläggningslagen

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19731149.HTM

– Länk till Trafikverket

http://www.trafikverket.se/

– Länk till skriften Enskilda vägar – några vanliga frågeställningar

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1654/88413_enskild_vaghallning.pdf