Om Jordö-Almö samfällighetsförening

– ofta kallad Vägföreningen

Jordö-Almö samfällighetsförening ombildades 2002 vid en lantmäteriförrättning med stöd av anläggningslagen (1973:1149 AL) och bestod då av GA 1 och GA 2 (GA = gemensamhetsanläggning). 2014 ombildades föreningen i en ny lantmäteriförrättning, då ga:1 och ga:2 slogs ihop till ga:1. Detta gjordes för att få rättvisare andelstal för alla medlemsfastigheter.

Vägföreningen förvaltar de enskilda vägarna N. Jordövägen och Jordösundsvägen, där 86 fastigheter är anslutna. Intäkterna kommer från medlemmarnas andelsavgifter, från statliga bidrag till enskilda vägar via trafikverket samt från ett mindre kommunalt bidrag. Föreningen är medlem i riksförbundet enskilda vägar REV.

Om andelstal
Sedan 2014 har varje fastighet således ett andelstal, som är beräknat utifrån lantmäteriets tonkilometermetoden, dvs man utgår från schablonvärden för den årliga belastningen samt vägsträckan för resp. fastighet. Beslut om uttaxering tas vid stämman grundat på den debiteringslängd som läggs fram. Debitering sker efter beslut på stämman varje år.

Observera att varje fastighetsägare är skyldig att anmäla till styrelsen sådan förändring som innebär ett ändrat nyttjande av vägen och därmed påverkar andelstalen. Det kan t ex röra sig om ett förändrat boende (från fritids- till permanentboende eller från obebyggd till bebyggd tomt). Se vidare under Medlemsinformation i menyn.

Styrelsen kan också besluta om att extra slitageersättning ska utgå vid temporärt utnyttjande av vägen som förorsakar extravägarbete.

Lagliga aspekter 
Det finns flera lagar och regler, som påverkar en samfällighetsförening av vår typ. På lantmäteriets och trafikverkets hemsidor finns information om samfälligheter resp. enskilda vägar.

  • Anläggningslagen (1973/1149)
  • Lagen om förvaltning samfälligheter SFL (1973/1150)
  • Lantmäteriet/om samfälligheter
  • Trafikverket/enskilda vägar