Naturreservaten Almö och Jordö

Syftet med Almö naturreservat är enligt beslut från 1987-03-02 att:

  • ”… för friluftslivet bevara ett skärgårdsområde med stora rekreativa och biologiska värden”.

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till revidering av skötselplan för naturreservatet Almö. Jordö Byalag har fått förslaget på remiss för kännedom och möjlighet till yttrande.

Byalagets styrelse granskar förslaget och eventuellt yttrande skall finnas hos länsstyrelsen senast februari i år.

Syftet med Jordö naturreservat är att:

  • Bevara biologisk mångfald i ett lövskogsområde med god tillgång på gammal ek och alm samt lavklädda hällmarker med bitvis tät trädskikt. Bevara variationen av växt- och djursamhällen inom de olika naturtyperna. Bevara rödlistade arter och andra i Blekinge ovanliga arter.
  • För det rörliga friluftslivet bevara strövstigarna i området.

Naturreservatet är nyligen bildat och i slutet av förra året blev avtalet klart mellan Länsstyrelsen (staten) och fastighetsägaren inom den fastighet som Jordö naturreservat ligger. Det innebär bland annat att överenskommelse träffats om intrångsersättning .

Lässtyrelsen kommer nu att färdigställa reservatets gräns och planera för åtgärder inom själva reservatet s.k. aktiv förvaltning. Informationstavlor kommer att sättas upp.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.